Zespó? Szkó? Alternatywnych

Facebook

Telefon

Dyrektor szko?y

Pedagog

Numer konta

Numer konta
60 1020 5112 0000 7002 0054 7224

Egzamin maturalny

Wszystkoo maturze 2023

Dni wolne

Dni wolne od zaj??:
14 X
31X
1 XI
11 XI
23 XII - 31 XII
6 I
13 II - 26 II
6 - 11 IV
1 - 3 V
4 - 5 V
8 - 9 V
9 VI
22 VI

Projekt ?azik


Projekt ?azik Ksi??ycowy
SZKO?A w dzia?aniu

Podr?czniki

Listy podr?cznikówobowi?zuj?cych w ZSA

Procedury bezp.

Procedury

bezpiecze?stwa.

Politechnika

Zaj?cia na

Politechnice

MEN-BS

MEN
BezpiecznaSzko?a

MEN

List Dolno?l?skiegoKuratora O?wiaty

Aktywna tablica

Aktywna tablica

Projekt UE

PROJEKT'Mi?dzypowiatowa
droga po sukces'

Allianz

Ogólne warunki

ubezpieczenia uczniów

Oferta dla szko?y

ubezpieczenia uczniów

Szko?a w dzia?aniu

Zdawalno?? matury

Wybierz studia

Pajacyk

Ostatnie artykuły

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Perspektywy 2022

Polskie serce p?k?o - KATY? 1940

Zast?pstwa

Zast?pstwa

PONIEDZIA?EK, 13.03.2023

NIEOBECNA U. LIWOSZ


6,7L      4AB       J. NIEM. OPIEKA    M. ?USZCZEWSKA

8L         2AB       J. NIEM. OPIEKA    Z. GRODZICKA

Sejm Dzieci i M?odzie?y

Obrazy newsów: sdim2022.jpg

 

Rozpocz??a si? rekrutacja do XXIX sesji Sejmu Dzieci i M?odzie?y w 2023 r.

 

28 lutego 2023 r. o rozpocznie si? rekrutacja do XXIX sesji SDiM w 2023 r.

Temat tegorocznej zostanie opublikowany na stronie internetowej Sejmu Dzieci i M?odzie?y 1 marca 2023 r.

Organizatorem sesji Sejmu Dzieci i M?odzie?y w 2023 r. jest Kancelaria Sejmu we wspó?pracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, O?rodkiem Rozwoju Edukacji oraz Instytutem Pami?ci Narodowej.

Sejm Dzieci i M?odzie?y porusza tematy wa?ne dla kszta?towania postaw m?odych Polaków, poniewa? jego g?ównym celem jest edukacja do ?wiadomego uczestnictwa w ?yciu publicznym na zasadach demokratycznych. Intencj? jego organizatorów jest promowanie w?ród m?odych ludzi postaw obywatelskich, a tak?e zach?cenie ich do dzia?alno?ci na rzecz spo?eczno?ci lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.

Do udzia?u w konkursie zaproszone s? dwuosobowe zespo?y z?o?one z uczniów tej samej szko?y lub zespo?u szkó?. Prosimy pami?ta?, ?e zgodnie z regulaminem ka?dy uczestnik Sejmu Dzieci i M?odzie?y (SDiM) najpó?niej w dniu rozpocz?cia konkursu musi mie? uko?czone 13 lat a w dniu 1 czerwca br. nie mo?e mie? uko?czonych 18. Nie mo?e te? by? uczestnikiem poprzednich sesji SDiM.

Harmonogram tegorocznej sesji SDiM przedstawia si? nast?puj?co:

- 1 marca 2023 r. o godz. 13:00 - rozpocz?cie rekrutacji;

- 31 marca 2023 r. do godz. 15:00 - koniec rejestracji zespo?ów na platformie internetowej SDiM;

- 3 kwietnia 2023 r. do godziny 23:59 - ostateczny termin na opublikowanie przez zespo?y relacji z wykonanego zadania rekrutacyjnego na platformie SDiM;

-  4-27 kwietnia 2023 r. - 2023 r. - czas na sprawdzenie prac konkursowych;

- 28 kwietnia 2023 r. do godz. 18:00 - publikacja listy uczestników i uczestniczek na platformie internetowej SDiM, stronach internetowych organizatora sesji i wspó?organizatorów;

- 20 maja 2023 r. - seminaria dla cz?onków komisji SDiM;

- 21 maja 2023 r. - posiedzenie komisji SDiM;

- 31 maja 2023 r. - zaj?cia dla uczestników i uczestniczek SDiM (wszystkie zakwalifikowane zespo?y);

- 1 czerwca 2023 r. - posiedzenie SDiM.

 

Wi?cej informacji na stronie https://www.sdim.edu.pl/

Zapraszamy do udzia?u!

Plan lekcji

Obrazy newsów: plan.jpg 

 

UWAGA!

Nowy plan lekcji opublikowany zosta? w bocznym panelu.

Obowi?zuje od PONIEDZIA?KU 27 LUTEGO!

Sprawd? go, zanim spakujesz si? do szko?y.

Konkurs

Komunikat

Obrazy newsów: sekretariat2023.jpg

Plan lekcji

Obrazy newsów: plan.jpg 

 

UWAGA!

Nowy plan lekcji opublikowany zosta? w bocznym panelu.

Obowi?zuje od PONIEDZIA?KU 6 LUTEGO!

Sprawd? go, zanim spakujesz si? do szko?y.

Informacja

31 stycznia odby?o si? inauguracyjne spotkanie K?odzkiego Forum Samorz?dów Uczniowskich. Nasz? szko?? reprezentowali Ania Pinkas, Jonasz Bulaczek, Pawe? Lekan i Wojtek Opali?ski.

 

Obrazy newsów: susz3.jpg

Komunikat

Od jutra (1 lutego 2023 r.) wracamy do szko?y na nauczanie stacjonarne. Do ko?ca tygodnia chodzimy do szko?y wed?ug obowi?zuj?cego ci?gle planu lekcji.

Komunikat

W DNIACH 30 – 31 STYCZNIA (PONIEDZIA?EK i WTOREK) ZAJ?CIA B?D? SI? ODBYWA?Y W TRYBIE ZDALNYM WED?UG DOTYCHCZASOWEGO PLANU.  POWRÓT DO ZAJ?? STACJONARNYCH PLANOWANY JEST W ?ROD? 1 LUTEGO.

NOWY PLAN B?DZIE OBOWI?ZYWA? OD PONIEDZIA?KU 6. LUTEGO.

Wygenerowano w sekund: 0.02
4,699,718 unikalne wizyty